Опубликовано 28th Октябрь 2015 |

Звітно-виборча конференція Української спілки в’язнів – жертв нацизму

kniga_3

21 жовтня 2015 року у Київському  міському  Палаці  ветеранів відбулась  VIII  звітно-виборча конференція Української спілки в’язнів – жертв нацизму. 

В роботі Конференції взяли участь 81 делегат із 115 обраних делегатів від обласних,  районних та міських відділень УСВЖН і головний спеціаліст відділу зв’язків з громадськими об’єднаннями Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерорис-тичної операції Альохін Владислав Олексійович.

Звітно-виборча конференція проходила за адресою:  01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 11.

Головою зборів запропоновано і обрано одноголосно заступника Голови УСВЖН Мартиша В.І.

Мандатна комісія VIII-ї звітно-виборчої конференції Української спілки в’язнів-жертв нацизму в складі: Мартиша Володимира Івановича, Бондар Ніни Миколаївни, Бублієнко Ніни Миколаївни, після розгляду протоколів зібрань обласних, районних та міських відділень УСВЖН, на яких обирались делегати на VIII-у звітно-виборчу конференцію, прийшла до висновку, що всі 81 делегат, присутні на конференції, обрані згідно Статуту УСВЖН і мають право вирішального голосу при прийнятті рішень з питань Порядку денного. З різних причин на конференції відсутні делегати з шести областей.

Переважна більшість делегатів мають великий життєвий і трудовий досвід, досвід роботи в громадських організаціях. Лише чотири делегати не досягли 70-річного віку, а 36 делегатів досягли 80 і більше років.

Всі делегати беруть активну участь в громадській роботі, виконують обов’язки Голів обласних, районних та міських відділень УСВЖН, їх заступників та членів Рад.

За освітою делегати конференції здатні обговорювати питання Поряд-ку денного та приймати обґрунтовані рішення. Серед делегатів конференції чотири кандидати наук, двадцять п’ять  делегатів конференції мають державні нагороди.

Серед делегатів конференції 58 жінок і 22 чоловіків.

Голова Української спілки в’язнів-жертв нацизму Демидов Маркіян Дмитрович беззмінно очолює Спілку з початку її діяльності, близько 25 років.

Мандатна комісія вирішила:

всім обраним на конференцію делегатам видати мандати.

Голова Української спілки в’язнів – жертв нацизму Демидов М.Д. вніс пропозицію вшанувати пам’ять членів Спілки, що перейшли в інший світ.

На конференції розглянуто питання:

 1. Звіт УСВЖН про роботу за період з 14 вересня 2010 року по 20 жовтня

2015 року.

Доповідач — Голова УСВЖН Демидов М.Д.

 1. Звіт ревізійної комісії УСВЖН за 2010-2015 роки.

Доповідач — Голова Ревізійної комісії Зісс Ю.А.

 1. Зміни та доповнення до Статуту УСВЖН.

Доповідач — заступник голови УСВЖН Мартиш В.І.

 1. Обговорення доповідей.
 2. Прийняття Рішення Конференції.
 3. Вибори Голови Спілки, Першого заступника, заступників, відповідального

секретаря, членів бюро, Голови та членів Ревізійної комісії, членів Ради Спілки.

В обговоренні питань порядку денного Конференції взяли участь:

 • Кочержина Л.В. — Голова Дніпропетровського обласного відділення УСВЖН;
 • Корнишов В.Ф. — заступник Голови Запорізького обласного відділення УСВЖН;
 • Шарун Л.П. — Голова Донецького обласного відділення УСВЖН;
 • Циган Н.М. — Голова Харківського обласного відділення УСВЖН;
 • Бей Л.П.- Голова Снігурівського відділення УСВЖН (Миколаївська область);
 • Зубок Н.В. — Голова Чернігівського обласного відділення УСВЖН;
 • Кузьменко Е.Д. — Голова Криворізького відділення УСВЖН (Дніпропетровська область);
 • Стефанець І.Ю. — Голова Івано-Франківського обласного відділення УСВЖН;
 • Парфенюк М.С. — Голова Волинського обласного відділення УСВЖН;
 • Слєсарєва Н.І. — заступник Голови УСВЖН;
 • Альохін В.О. — представник Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Всі виступаючі зосередили свою увагу на роботі по виконанню статутних завдань УСВЖН, вирішенню питань соціального, юридичного, меди-ко-санітарного та матеріального захисту жертв нацистських переслідувань.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Звіт Голови Української спілки в’язнів-жертв нацизму Демидова Маркіяна Дмитрович про роботу за період з 14 вересня 2010 року по 20 жовтня  2015 року

Уважаемые делегаты и приглашенные VIII-й отчетно-выборной  конференции!

Уважаемые коллеги!

Примечательно, что наша отчетно-выборная конференция проходит в год празднования 70-летия Великой Победы, в год 70-летия окончания Второй мировой войны, в год 70-летия Нюрнбергского процесса, в год 70летия освобождения узников фашистских концлагерей. И многим из нас, присутствующим в этом зале, тоже за прекрасные 70, а нашему Союзу на следующий год исполнится 25 лет.

Каким же был тот 5-ти летний период нашей совместной с Вами работы?

За период с 14 сентября 2010 года по 20 октября 2015 года руководящим органом УСУЖН был Совет, заседания которого проходили не реже одного раза в год. Текущую работу нашего Союза между заседаниями Совета направляло, организовывало и выполняло Бюро УСУЖН, заседания которого проходили не реже одного раза в квартал. По состоянию на 01 января 2015 года на учете состояло 51857 человек в 118 областных, городских, районных, районных в городах отделениях УСУЖН, а на 01 января 2010 года- 119310 человек в 122 отделениях УСУЖН. На сегодня отошли от нас 18 отделений Крымского Союза УСУЖН и Севастопольское городское отделение УСУЖН.

Нашему Союзу на протяжении отчетного периода для выполнения Уставных требований выделялось финансирование из Государственного бюджета Украины. По состоянию на 01 января 2015 года согласно Сметы выделено 550 тысяч гривен, но, к большому сожалению, открыто финансирование было только в конце июня текущего года. Такое финансовое положение дел было впервые за все годы получения финансовой поддержки. За счет сметы текущего года нам пришлось еще и гасить кредиторскую задолженность прошлого года в сумме 72450 гривен, которая возникла не по вине УСУЖН. Многим из Вас, у кого были открыты казначейские счета, эта ситуация знакома.

          Главным приоритетным направлением нашей работы было выполнение основной Уставной задачи: защита законных социальных, экономических, возрастных и моральных прав членов нашего Союза, оказание посильной конкретной помощи жертвам нацизма, содействие их исторической, социальной, моральной реабилитации.

На протяжении всего отчетного периода членами Бюро УСУЖН, руководством Союза проводилась работа, чтобы обратить внимание общественности, органов законодательной, исполнительной и судебной власти к положению членов УСУЖН. Мы пытались донести, что мы — это особая категория граждан Украины, жертвы нацистских преследований, которые тяжело пострадали физически и морально, что наша трагическая судьба заслуживает  всеобщего внимания и сочувствия, а жертвы нацизма — всеобщей поддержки и помощи государства и общества. Нами было подготовлено и отправлено не один десяток писем Президенту Украины, Премьер-Министру Украины, Председателю Верховного Совета Украины, Министру социальной политики Украины только в этом году. А если сделать подсчет этих писем за пять лет, то их сотни. Обращались с соответствующими письмами и отделения нашего Союза, но, к сожалению, таких отделений очень мало. А письмо Криворожского отделения УСУЖН (Председатель Кузьменко Эмма Дмитриевна) к Президенту Украины, Премьер-Министру Украины, Председателю Верховного Совета Украины  было зачитано с трибуны Верховной Рады Украины, напечатано в газетах, Но нас не услышали !!!  Очень обидно и больно !!!

В свое время УСУЖН была проделана огромная работа по подготовке и принятию Закона «О жертвах нацистских преследований», а в 2014 году  Правительство Украины заговорило об отмене льгот жертвам нацистских преследований. В текущем году, к сожалению, Правительством Украины были подготовлены изменения в наш Закон «О жертвах нацистских преследований», Верховная Рада Украины проголосовала за эти антинарод ные изменения, а Президент Украины подписал их, согласно которым отменены льготы узникам-жертвам нацизма. У нас отобрали наши законные социальные, экономические, возрастные права. Такого отношения к жертвам нацистских преследований еще не было со времен Независимой Украины.

 Мы считаем — это позор для Украины !!!

Мне лично Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко в Освенциме (во время мероприятий посвященных 70-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау) пообещал восстановить наши льготы, но «воз и ныне там».

  Правительство ссылается на АТО, но финансировать политичес-кие партии за счет средств государственного бюджета у него деньги находятся !!!

А выплатить пенсии, оказать гуманитарную, медико-социальную помощь ветеранам, нашим собратьям по несчастью, лежачим, тяжело-больным, которые сегодня находятся на неподконтрольных территориях Украине, средств нет, находятся всевозможные для этого причины. Кричащее письмо

к нам пришло от жены бывшего Председателя Снежнянского отделения Сигиды Марии Васильевны, которая очень много помогала узникам в те мирные времена, а сейчас находится за чертой бедности. И помочь на месте никто не может. Тревожное письмо получили от Председателя Снигиревского отделения УСУЖН Бей Лидии Пантелеевны и отписку от Снигиревской государственной районной администрации на наше обращение с просьбой помочь. По этим и другим письмам я лично обра-щался к руководителю всеукраинской благотворительной организации «Турбота про літніх в Україні» Поляковой Галине Александровне. Будем надеяться, что гуманитарную помощь смогут доставить нуждающимся людям.

По моему личному обращению в декабре прошлого года, как Заместителя Представителя Правительства Украины в Кураториуме, к руководству Немецкого фонда «Память, ответственность и будущее» нашим людям в оккупированных Донецкой и Луганской областях, выделено помощь в размере 150 тысяч евро. Сегодня по проектам этого фонда успешно работает ВОО «Турбота про літніх в Україні», несколько наших городских и областных отделений. Это, конечно, еще недостаточно, но мы и дальше будем направлять свои усилия на получение грантов.

  В основе нашей работы, как и прежде, воспитание молодого поколения  против проявлений расизма и ксенофобии, против попыток искажения исторических фактов — мы хотим, чтобы наши потомки знали и помнили, какой ценой был побежден нацизм и завоеван мир! 

Пройдя  сквозь горнило страданий, мы обязаны передать будущим поколениям память о том, что принес человечеству нацизм в годы Второй мировой войны.

Большая работа в этом направлении проводится в школах Киева, в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Черниговской, Херсонской областях, а также и в других регионах нашей страны.

К сожалению, сегодня у нас нет возможности за счет финансовой поддержки показать школьникам места страданий — уничтожения и рабского труда нашего народа в фашистской неволе. Поэтому мы проводим активную работу по привлечению наших отделений к участию в конкурсах, которые финансирует Немецкий фонд «Память, ответственность и будущее» EVZ.

Благодаря этой, пусть небольшой грантовой поддержке, мы вовлекаем  школьников в исторические и поисковые исследования по изучению судеб людей старшего поколения, к изучению судеб  своих дедушек и бабушек, соседей. Даем возможность, пусть очень маленькую, помочь нашим людям, которые не могут переступить порог своего дома, участвовать в общественной работе, что весьма плодотворно способствует улучшению их психоэмоционального состояния, а это также источник здоровья. У тех людей, у кого состояние здоровья чуть лучше, появляется возможность участвовать в культурно-просветительских мероприятиях: посещение выставок, автобусные или пешеходные экскурсии, посещение концертов, кино и театра, а это тоже источник здоровья.

Работу с молодежью мы проводим не только в своей стране, а стараем-ся ее расширять путем сотрудничества с молодежью других стран. Останов-люсь на этом в направлении международной деятельности.

Благодаря грантовой поддержке нашей работы ВОО «Турбота про літніх в Україні» финансируемой Немецким фондом «Память, ответственность и будущее» EVZ, отделения нашего Союза уже выполнили и выполняют в общей сложности около 20 проектов социального и исторического направления.

Это сборник ученических эссе и рисунков по теме «Пишемо історію разом. Діти Другої світової  очами сучасної молоді» на нашем сайте www.usvzn.com

Эти эссе и рисунки молодежь написала на основе памятных воспоминаний своих семей и свидетелей, переживших Великую Отечественную войну.

Есть еще ряд очень интересных проектов выполненных нашими отделениями, это спектакли и театрализованные постановки, статьи в периодической печати, информация СМИ и на сайтах.

Для углубленного познания и сохранения исторической памяти о трагедии, которую принесла нашему народу Вторая мировая война, активисты нашего союза продолжали и продолжают работу по установлению памятных знаков, стел, мемориальных досок.

Сегодня наше особое внимание сосредоточено созданию Мемориального комплекса в Корюковке. Члены нашего Союза ежегодно бывают в этом населенном пункте, возлагают цветы к памятнику жертвам нацистских преследований, на месте строительства Мемориального комплекса. Несколько лет подряд актив УСУЖН проводит в Корюковке круглые столы на тему: «Трагедія селища Корюківка — приклад звірячого насильства нацистів в часи Другої світової війни». А в этом году с участием школьного документального театра воспоминаний «Діалог поколінь» Учебно-воспитательного комплекса №122 г.Днепропетровска.

Мы гордимся тем, что у нас есть информация в виртуальном пространстве!

В отчетном периоде мы создали сайты:

www.usvzn.com и www.ost-arbeiter.com

            Это наш выход в мир! Сегодня наша деятельность видна всем.

Многие наши отделения активно сотрудничают с радиокомпаниями Украины, телевидением и издательскими органами. Благодаря этому нередко звучат в эфире и публикуются материалы, посвященные нашей деятельности и конкретным личностям.

УСУЖН является членом  Международного союза бывших малолетних узников фашизма и членом Международного Европейского Конгресса жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов.

Одним из главных направлений деятельности УСУЖН в области международной работы было и остается дальнейшее углубление дружественных отношений и установление новых дружественных связей с организациями людей пострадавших от нацизма и фашизма.

В этой непростой работе нам удалось добиться неплохих результатов!

В отчетный период наши усилия, в значительной мере, были направлены на укрепление деятельности международных общественных организаций, задачей которых является улучшение социального положения бывших жертв нацизма, так как их деятельность направлена и должна способствовать углубленному изучению истории Второй мировой войны (причин возникновения нацизма с его пагубными последствиями).

На протяжении отчетного периода каждый год мы проводили значимые мероприятия для нашей жизни: в ноябре 2010 года делегация УСУЖН приняла участие в Первом Международном антифашистском форуме в Москве; в 2011 году была проведена наша юбилейная встреча (20-летие создания УСУЖН), а также издана книга «Літопис Української спілки в’язнів-жертв нацизму» о двадцатилетней деятельности, проблемах и достижениях, исторических свидетельствах, документах, воспоминаниях и задачах; проведено заседание Комитета Международного Европейского Конгресса жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов в г. Киеве (2012 год); Юбилейную встречу Международного союза бывших малолетних узников жертв фашизма (2013 год); в мае 2013 года приняли участие в Международной встрече в Саратове; в 2014 году — в Международной конференции в Иркутске, тема которой была: «Великая Отечественная война 1941-1945 годов — глазами детей — узников фашистских концлагерей»; в заседании Комитета Международного Европейского Конгресса жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов в Братиславе (Словения) в прошлом году, в Праге (Чехия) в текущем году; в сентябре текущего года члены нашего Союза приняли участие во Втором Международном антифашистском форуме «Мы — последние свидетели жертв фашизма», который посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню памяти жертв фашизма. Форум проходил под девизом: «Фашизм глазами детей – узников концлагерей, гетто, тюрем. Всеми силами преградить дорогу неофашизму во имя будущего детей и детства».

            Не удалось завершить Союзу работу по изданию буклета «Памятники жертвам нацизма в Украине — символ страданий народа во время Великой Отечественной войны и предостережение будущим поколениям». Буклет планировалось издать к 25-летию создания в г.Киеве Международного союза бывших малолетних узников фашизма. Работа не выполнена по вине председателя Марганецкого отделения УСУЖН Котова Владимира Викторовича.

В настоящее время мы имеем договора о международном сотрудничестве с немецкими и польскими общественными организациями, с государственной польской организацией.

У нас установлены деловые контакты, направленные на развитие совместной научной деятельности с «Католическим Университетом им. Яна Павла II» в г. Люблине и с «Ягеллонским Университетом» в г. Кракове.

Мы придаем большое значение работе общественных организаций,

направленной на привлечение внимания общества к проблемам рабского подневольного труда методами искусства и культуры. Это наш совместный труд по созданию выставок и театральных спектаклей.

Здесь особенно мы отмечаем огромное воспитательное значение нашего тесного сотрудничества с Берлинским «Документальным театром «Ost-arbeiter». Сценарии  спектаклей этого театра созданы на основе судеб наших людей при нашем участии. Благодаря нашей совместной работе этот театр под руководством  Марины Шубарт уже завоевал международную признательность.

Благодаря нашей большой работе, которую мы проводили с немецкой организацией «Акция искупления — служение делу мира» волонтеры из этой организации работают в Киеве в «Международном реабилитационном центре», который проводит диагностику и оказывает консультативную медицинскую помощь членам нашего Союза.

А в ноябре 2013 года мы заключили новый договор с немецкой организацией в Штутгарте «Немецкое общество для молодежи из России». Мы  активно сотрудничаем с «Всегерманским Советом ветеранов, узников гетто и концлагерей, жителей блокадного Ленинграда». Заключили договор с Краковским региональным отделением «Товарищество поляков пострадавших от III-го Рейха» и Музеем Шиндлера.

Совместная деятельность нашего Союза и его участие в решении международных вопросов способствует делу строительства моста дружбы между народами.

Работа по проектам немецкого фонда «Память ответственность и будущее» направлена на психосоциальную и моральную поддержку людей, которые в детстве и юности перенесли тяжелые страдания в фашистской неволе.

В настоящее время мы выполняем пять грантовых проектов по программам координатора в Украине всеукраинской общественной организации «Турбота про літніх в Україні».

Несмотря на имеющиеся успехи УСУЖН в этом направлении, к сожалению, большинство председателей отделений Союза не участвует в конкурсах, и ленятся развернуть эту интересную и нужную работу в своих отделениях.

Эти вопросы мы постоянно рассматривали на заседаниях Совета Союза и заседаниях Бюро УСУЖН. Ссылаться на возраст и на болезни не надо, ведь западные граждане нашего возраста изучают компьютерную грамоту, посещают Университеты третьего возраста и тем самым продлевают свою жизнь.

Деятельность нашей организации получила высокую оценку  Президентов Украины, Правительств Украины и Верховной  Рады Украины.

Об этом свидетельствуют награды активных членов нашего Союза:

Всего за отчетный период награждено:

— Орденами 16 членов Союза;

— Почетными Грамотами и Грамотами Президента Украины, Верховного

Совета Украины, Кабинета Министров Украины 13 членов Союза. Замечу,

что внимание руководства нашей страны в последнее время к жертвам нацистских преследований ослаблено.

Многие активисты УСУЖН награждены Грамотами Государственной  службы Украины по вопросам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, Грамотами, Почетными Грамотами нашего Союза, МСБМУ.

Правительственных наград могло быть больше, если бы руководители наших отделений активно работали с органами местной власти.

В некоторых отделениях избраны новые председатели, мой им совет и не только вновь избранным, но и продолжающим работать, более настойчиво проводить работу с представителями местной государственной власти  на всех уровнях, вовлекая их в решение наших проблем.

Необходимо назвать лучших активистов нашего Союза:

Слесарева Н.И., Мудренок Н.В., Кочержина Л.В., Амелькин Д.Н., Третьяков В.А., Мартыш В.И., Суняева Л.М., Прядко Н.В., Зубок Н.В., Подольский С.Р., Стрижкова А.М., Гришаева А.П., Гальвас И.О., Будзинская В.В., Саханович М.Н., Зисс Ю.А., Шарун Л.П., Антоненко Е.А. и другие.

Необходимо назвать также отделения УСУЖН, в которых работа налажена положительно, это: Днепропетровское, Донецкое, Львовское, Николаевское, Херсонское, Черниговское областные отделения УСУЖН, Могилев-Подольское отделение УСУЖН.

Особого внимания заслуживает работа отделений, лично их председателей, которые находятся в настоящее время на неподконтрольных территориях Украине. Огромное спасибо Симоновой Ларисе Степановне, Филатовой Марии Ильиничне и другим, которые сами нуждаются в помощи, так как болеют, а они оказывают эту помощь другим, т.е. на-шим собратьям по несчастью.

К сожалению, мы очень редко получаем информацию и мало знаем о работе Харьковского, Черновицкого, Закарпатского, Одесского областных отделений УСУЖН, Выжницкого отделения УСУЖН (председатели Цыган Н.М., Кичковский И.С., Сержанов В.Ф., Гриценко В.Г.)

Более того, ряд отделений нашего Союза пренебрегают вопросами легализации своей работы. Пять лет обещал зарегистрировать Трускавецкое отделение УСУЖН председатель Залевский Георгий Ростиславович. До сих пор по этому вопросу ничего не сделано.

Я не останавливаюсь на более подробной характеристике работы отделений и других вопросов Союза из-за нехватки времени. Думаю выступающие смогут меня дополнить.

Считаю, что в своей деятельности нам следует обратить особое внимание на трудовой вклад, который внес каждый из нас в послевоенные годы, после разрухи и чем способствовал восстановлению своей Родины. На нашем сайте в этом году размещен электронный вариант книги «Мій трудовий внесок в розбудову своєї країни».

Это еще более подтвердит авторитет нашего Союза в местных органах управления и будет способствовать поддержке нашей деятельности.

 

Наши задачи на будущее:

 

— прежде всего, это восстановить наши льготы, т.е. добиться внесения изме-

нений в наш Закон «О жертвах нацистских преследований»;

— добиться надлежащего финансирования для выполнения Уставных требований УСУЖН.

— изыскать средства на издание и на переводческие работы книг, содержащих

воспоминания людей пострадавших от нацизма, изданных УСУЖН с целью

ознакомления мирового сообщества с трагедией нашего народа, которая

произошла в годы господства III-го Рейха;

— проводить работу по монументальному увековечиванию памяти путем сооружения памятников, мемориальных стел, памятных знаков, Мемориального комплекса в Корюковке.

— отделениям УСУЖН налаживать работу на местах с органами местных властей.

— активно продолжать  работу с Международным  союзом бывших малолетних узников фашизма и Международным Европейским конгрессом жертв фашизма и нацизма 1920-1945 годов.

Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной на протяжении многих лет, в том числе и в отчетном периоде, а вновь избранному Бюро  УСУЖН пожелать плодотворной работы на благо членов нашего Союза!

Желаю Вам всем крепкого здоровья, силы, энергии и терпения на благо наших людей, на долю которых выпали в юности и в детстве тяжелые страдания в фашистской неволе.

 

Благодарю за внимание!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Звернення делегатів VIII-ї звітно-виборчої конференції Української спілки в’язнів-жертв нацизму до Президента України.

                                 Вельмишановний Петре Олексійовичу !

               Звертаються до Вас делегати VIII-ї звітно-виборчої конференції Української спілки в’язнів-жертв нацизму, як до гаранта захисту наших прав та прав усіх ветеранів Другої світової війни.

Клопотання, з яким ми звертаємося, для нас є болісним, тому що, ані Уряд України, ані Верховна Рада України, а також Ви, пане Президенте, більше року нас не чуєте. Органи влади зруйнували чинну систему соціального захисту особливої категорії ветеранівжертв нацистських переслідувань.

Жертви нацизму — це особлива категорія громадян України, учасники Великої Вітчизняної війни, воїни Афганістану, Чорнобилю і т.д. — це були дорослі люди, які приймали Присягу на вірність Батьківщині і мали можливість постояти за себе.

Колишні в’язні-жертви нацизму — це жінки, юнаки і діти, які були кинуті на чужину, це найбільш постраждала категорія осіб, яка в роки Великої  Вітчизняної війни пройшла крізь фашистські катівні концтаборів, гетто і тюрем, через знищення людської гідності, побачивши своїми очима розстріли і газові камери, насильницьке вилучення чистої дитячої крові і досліди над дітьми, в дитячому віці зазнала тяжкої рабської праці.

Пекло, через яке пройшли діти — в’язні гітлерівських катівень, — це застереження всьому людству. Ми — останні живі свідки злочинів і жертви фашизму.

В Законі України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» згідно пп.164.2.19, 164.2 ст.164 нараховується податок 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих у вигляді пенсії, якщо база оподаткування місячного оподаткованого доходу перевищує три розміри мінімальної заробітної плати.

Пенсія — це не заробітна плата, а виплата. Працюючи, до виходу на пенсію, цим людям вже нараховувались податки. А тепер влада вирішила застосувати подвійне оподаткування.

Законом України від 28 грудня 2014 року №76 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» скасовано низку норм Законів України, а саме: «Про пенсійне забезпечення», «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» (пільги згідно статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4), а також ряд інших законів, які гарантують громадянам України соціальний захист.

Вище названими Законами України  скасовано чинну систему соціального захисту особливої категорії ветеранів — жертв нацистських переслідувань.

Дуже багато листів надіслано на адресу Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, Вам особисто, Петре Олексійовичу, від Української спілки в’язнів-жертв нацизму (вих.№2 від 12.01.2015 р., №217 від 18.03.2015 р., №362 від 10.11.2014 р.), відділень УСВЖН, а лист Криворізького відділення УСВЖН було зачитано з трибуни Верховної Ради України з приводу поновлення порушених прав жертв нацистських переслідувань.

              Вирішити це питання Ви обіцяли особисто Голові Української спілки в’язнів-жертв нацизму Демидову Маркіяну Дмитровичу 27 січня поточного року в Освенцімі (Польщі) під час заходів до 70-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Ваша обіцянка, Петре Олексійовичу, залишилась обіцянкою по цей час.

Пане Президенте, звертаються до Вас делегати VIII-ї звітно-виборчої кон-ференції Української спілки в’язнів-жертв нацизму з проханням поновити права жертв нацистських переслідувань, які були порушені Законами України від 28 грудня 2014 року.

              Прийняті вище названі Закони України ідуть в порушення вимог Конституції України, а саме:

         статті 22, в якій чітко сказано: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод»;

             статті 46, в якій сказано: «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними».

Відповідно до статті 19 Конституції України «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

            

             Стаття 68 Конституції України передбачає: «Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності».

Пане Президенте, звертаємось до Вас також з проханням звернути увагу відповідних структур в цілях прискореного спорудження «Меморіального комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених фашистськими окупантами» в м. Корюківка Чернігівської області згідно Указу Президента України №925/2011 від 22.09.2011р.

1, 2 і 9 березня 1943 року гітлерівськими карателями було розстріляно  і спалено більше 7 тисяч мирних жителів міста Корюківка. Це одна з найбільших нацистських каральних акцій у Другій світовій війні в Європі.

             Вельмишановний Петре Олексійовичу, ми дуже надіємось на порозуміння по даних питаннях і позитивне вирішення їх.

Від імені делегатів VIII-ї звітно-виборчої конференції ( 80 осіб) доручаємо підписати Звернення Голові Української спілки в’язнів-жертв нацизму Демидову Маркіяну Дмитровичу.

м.Київ

21 жовтня 2015 року

Пошук
Розділи
9-travnya-den-peremogi-9-maya

З Днем Перемоги!

Шановні ветерани війни ! Шановні колеги !   Від імені ...
14234

11 квітня 2020 року 75 років визволення в’язнів фашистських концтаборів

11 квітня вся світова громадськість згадує події, ...
24480743

З Міжнародним жіночим днем — 8 Березня !

  ШАНОВНІ ЖІНКИ !   Від імені громадської організації «Українська ...

Оголошення другого конкурсу програми «Ми поруч ! Підтримка людей,постраждалих від нацизму» в Україні

ОГОЛОШЕННЯ  другого конкурсу програми «Ми поруч ! Підтримка ...

75-річчя визволення німецького нацистського концентраційного табору і табору смерті Аушвіц — Біркенау

27 січня вся світова спільнота вшановує пам'ять ...
2020-678x381

З Новим Роком!

Шановні члени УСВЖН ! Шановні колеги !   Від імені ...

Відвідування місць визволення Києва, як головного етапу визволення України від фашистських загарбників

16 листопада 2019 року Громадською організацією «Українська ...

Зустріч поколінь на тему: «Діти без дитинства»

В рамках програми «Культура пам’яті в діалозі ...

Відвідування місць початку визволення Києва від фашистських загарбників

Захід «Відвідування місць початку визволення Києва від ...
IMG_20191030_132321

Відвідування місць Корсунь — Шевченківської битви, як головної наступальної операції у визволенні Правобережної України від фашистських загарбників

В рамках програми «Культура пам’яті в діалозі ...
Останні записи